Revision history of "LU-MLI-s-2014-1"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:07, 25 August 2014Leo (talk | contribs). . (11,922 bytes) (+11,922). . (New page: {{TocRight}} LU DF Specseminārs: '''Garāžā 36''' No idejas līdz mobilai lietotnei 36 akadēmiskajās stundās. Semināra mērķis ir iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas ...)