DIPb10:PD5

From DiLab
Revision as of 09:43, 11 October 2019 by Leo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Uzdevums 1: Veikt PD4 laikā izveidotā ALU piesaisti Xilinx Spartan 3E platformai pēc sekojošas specifikācijas:
Kontrolis Darbība
SW0..SW3 Ievades datu uzstādīšana
BTN_WEST Ievades datu saglabāšana reģistrā A
BTN_EAST Ievades datu saglabāšana reģistrā B
BTN_NORTH Ievades datu saglabāšana reģistrā OPCODE
ROT_CENTER Izvades datu attēlošana uz LED (LED0..LED3 dati, LED4 OVERFLOW, LED5 ZERO)
BTN_SOUTH Izvades datu dzēšana
Vadības pogu nospiešana tiek dublēta ar LED7 iedegšanos
  • Uzdevums 2: Veikt izveidotā ALU lejupielādi uz Xilinx Spartan 3E platformas
  • Uzdevums 3: Sagatavot 5 testpiemērus ALU darbības pārbaudei
  • Uzdevums 4: Pārbaudīt cita studenta lejupielādētā ALU darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai (students A pārbauda studenta B shēmu, students B - studenta C, utt.)


PD4 Specifikācija (atkārtojums)

  • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt ALU pēc sekojošas specifikācijas:
INPUTS OUTPUTS OPCODE RESULT OPCODE RESULT OPCODE RESULT
A(3:0) RESULT(3:0) 000 A AND B 011 A XOR B 110 reserved
B(3:0) OVERFLOW 001 A OR B 100 A ADD B 111 reserved
OPCODE(2:0) ZERO 010 NOT(A) 101 reserved