LU-DIP-B:KP1

From DiLab
Jump to: navigation, search

Kursa projekts #1 - vientakts procesora projektēšana

 • Kursa projektu studenti veic grupās (1 grupa = 2 studenti).
 • Sadalīšanos grupās studenti organizē paši pēc brīvprātības principa.
 • Individuāls darbs pie kursa projekta nav paredzēts.
 • Kursa projekta izpilde var tikt veikta gan praktisko darbu laikā, izmantojot LU datorresursus, gan citā laikā, izmantojot citus studentiem pieejamos datorresursus.
 • Kursa projekts ir sadalīts 4 secīgos posmos.
 • Posma laikā veicamo darbu sadalījumu grupas ietvaros studenti organizē paši pēc brīvprātības principa.
 • Uzsākt nākošo posmu grupa var tikai tad, kad ir veiksmīgi nokārtojusi ieskaiti par iepriekšējā posmā paveikto.
 • Lai nokārtotu ieskaiti, ir jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:
  • līdz kārtējās lekcijas sākumam uz e-pasta adresēm, kas ir minētas sadaļā Mājas darbu noformēšana un iesniegšana, ir iesūtīts saarhivēts ISE projekts;
  • kārtējo praktisko darbu laikā ir atrādīts ISE projekts, kurā ar testpiemēriem tiek prezentēta izveidotā funkcionalitāte;
  • ir jābūt skaidram, kāds ir katra studenta ieguldījums paveiktajā;
  • ir jābūt skaidram, ka katram studentam ir izpratne gan par savu, gan par kolēģa paveikto.

Kursa projekts #1 - 1.posms

ALU n. [Arthritic Logic Unit or (rare) Arithmetic Logic Unit]
A random-number generator supplied as standard with all computer systems.
Stan Kelly-Bootle, The Devil’s DP Dictionary, 1981

 • Aritmētiski loģiskais bloks (ALU) - 5.4, B.5, B.6
  • ieejas signāli A(31:0), B(31:0), OPCODE(3:0)
  • izejas signāli RESULT(31:0), ZERO, OVERFLOW, CarryOut
  • operācijas AND(0000), OR(0001), ADD(0010), SUB(0110), SLT(0111), NOR(1100)
 • Summators (Adder) - 5.3, B.6
  • ieejas signāli A(31:0), B(31:0)
  • izejas signāli RESULT(31:0), OVERFLOW, CarryOut
 • Reģistru fails (Register file) - 5.3, B.8
  • ieejas signāli ReadRegister1(4:0), ReadRegister2(4:0), WriteRegister(4:0), WriteData(31:0), RegWrite
  • izejas signāli ReadData1(31:0), ReadData2(31:0)
 • Multipleksors (MUX) - B.3
  • ieejas signāli A(31:0), B(31:0), Select
  • izejas signāli C(31:0)
 • Iesūtīšanas termiņš 17.10.2008 10:30
 • Atrādīšanas termiņš 17.10.2008 14:10

Kursa projekts #1 - 2.posms

MEMORY n.
Something that is remembered ("search as he would, the memory was lost")
The cognitive processes whereby past experience is remembered ("he can do it from memory"; "he enjoyed remembering his father")
The power of retaining and recalling past experience ("he had a good memory when he was younger")
An electronic memory device ("a memory and the CPU form the central part of a computer to which peripherals are attached")
The area of cognitive psychology that studies memory processes ("he taught a graduate course on learning and memory")
WordNet 3.0 © Princeton University 2006

 • Instrukciju atmiņa (Instruction memory) - 5.3, B.8, B.9
  • ieejas signāli ReadAddress(31:0)
  • izejas signāli Instruction(31:0)
 • PC reģistrs (Program counter) - 5.3, B.8
  • ieejas signāli WriteData(31:0)
  • izejas signāli ReadData(31:0)
 • Zīmes paplašināšana (Sign-extension) - 5.3
  • ieejas signāli Input(15:0)
  • izejas signāli Result(31:0)
 • Nobīde pa kreisi (Shift-left 2 32IN-32OUT) - 5.3
  • ieejas signāli Input(31:0)
  • izejas signāli Result(31:0)
 • Iesūtīšanas termiņš 24.10.2008 10:30
 • Atrādīšanas termiņš 24.10.2008 14:10

Kursa projekts #1 - 3.posms

Control is an Illusion
Mark Horstman, Law #4

 • Datu atmiņa (Data memory) - 5.3, B.8, B.9
  • ieejas signāli Address(31:0), WriteData(31:0), MemWrite, MemRead
  • izejas signāli ReadData(31:0)
 • Aritmētiski loģiskā bloka kontrole (ALU control) - 5.4, C.2
  • ieejas signāli ALUOp(1:0), Function(5:0)
  • izejas signāli OPCODE(3:0)
 • Kontrole (Control) - 5.4, C.2, C.3
  • ieejas signāli Op(5:0)
  • izejas signāli RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemToReg, ALUOp(1:0), MemWrite, ALUSrc, RegWrite
 • Nobīde pa kreisi (Shift-left 2 26IN-28OUT) - 5.4
  • ieejas signāli Input(25:0)
  • izejas signāli Result(27:0)
 • Iesūtīšanas termiņš 07.11.2008 10:30
 • Atrādīšanas termiņš 07.11.2008 14:10

Kursa projekts #1 - 4.posms

 • Integrācija - 5.4
  • Šeit iespējams apskatīt DataPath BEZ Jump instrukcijas realizācijas
  • Šeit iespējams apskatīt DataPath AR Jump instrukcijas realizāciju (pievērst uzmanību neprecizitātei attēla labajā augšējā stūrī)
  • Šeit iespējams apskatīt instrukciju atmiņas simulatoru
  • Papildus nosacījumi:
   • Reģistru faila reģistrā #0 vienmēr atrodas vērtība 0
   • Reģistru faila reģistrā #1 vienmēr atrodas vērtība 1
   • Datu atmiņas adreses #28 biti(7:0) pievienoti LED(7:0)
   • PC reģistrā iespējams ierakstīt vērtību 0, nospiežot pogu ROT_CENTER
 • Pārbaude
  • Shēmai jabūt spējīgai iziet visas 3 izstrādes fāzes (drīkst būt Warning'i, nedrīkst būt Error'i):
   • Synthesize
   • Implement Design
   • Generate Programming File
  • Ja nepieciešams (ISE konstatē iekārtas resursu nepietiekamību), datu atmiņas apjomu var samazināt līdz 64 adresēm
 • Lejupielāde uz Xilinx Spartan 3E platformas
 • Testēšana ar kontrolpiemēriem
  • Šeit iespējams apskatīt programmas sastādīšanai pieejamās instrukcijas
  • Šeit iespējams apskatīt programmas paraugu (paldies Jānim T. un Jānim B.)
  • Piezīmes:
   • Instrukcijas NOR iekļaušana testa programmā nav obligāta (tas saistīts ar moduļa ALU control realizācijas atspoguļojumu grāmatā)
   • Iespējams, ka programmas paraugu vēl būs nepieciešams modificēt (ir versija, ka shēma var nekorekti izpildīt viena un tā paša reģistra lasīšanu un rakstīšanu vienā programmas darbības solī)
 • Iesūtīšanas termiņš 12.12.2008 10:30
 • Atrādīšanas termiņš 12.12.2008 14:10