LU-DSP-b

From DiLab
Jump to: navigation, search

Īssaites: Kalendārs | Uzdevumi | Resursi | Šodiena: 16.04.21 : Rītdiena: 17.04.21 (ja ir lekcija)

Digitālā (ciparu) signālu apstrāde

LU DF bakalauru kurss.

 • Pasniedzējs Leo Seļāvo [vards.uzvards @gmail.com].

Mērķi

 • Iepazīties ar Digitālās Signālu Apstrādes pielietojumiem un principiem. Praktiskas darbības ar signālu apstrādi. Sistēmu Matlab un Octave iepazīšana un programmēšana tajās.

Motivācija

"Think how electronics has changed the world in the last 50 years. DSP will have the same role over the next 50 years. Learn it or be left behind!" - Steve Smith, autors "DSP Guide"

Mājas darbi un citi iesniedzamie darbi

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms nākamās lekcijas sākuma, ja netiek noteikts cits termiņš.
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par 50%. Ja darbs iesniegts vairāk kā nedēļu pēc termiņa, pasniedzējs darbu var nepieņemt.
 • Darbi iesniedzami elektroniski, E-studijās, izņemot ja prasīts cits iesniegšanas veids.
 • Teksts noformējams PDF faila formātā. Piemēram MD2 fails būtu sekojošs: DSP_MD2_Vards_Uzvards.pdf
 • Ja iesniedzami vairāk par vienu failu, tie arhivējami ZIP formātā, sekojoši: DSP_MD2_Vards_Uzvards.zip Atspiežot šo failu tam jārada direktorija ar tādu pašu nosaukumu, kur atrodas visi faili.

Vērtējums kursā

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 10% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 20% - mājas darbi, praktiskie darbi un testi
 • 20+20% - divi kontroldarbi semestra vidū
 • 30% - rakstisks gala eksāmens
 • Obligāta kursa aptaujas anketas aizpildīšana LUIS sistēmā


Kalendārs

Datums Tēma, saturs Uzdevumi

12.02.21

Digitālā signālu apstrāde, ievads.


DSP (Digital Signal Processing) ievadlekcija. DSP definīcija un pielietojumi.

Lasāmviela un resursi:

19.02.21

Statistika, varbūtība, trokšņi un gadījumsignāli


Analogais-ciparu pārveidotājs (ADC jeb ACP modelis) jeb signālu mērīšana (ciparu signāls = signālu diskretizācija + kvantēšana). Signālu klasifikācijas un galvenie parametri (vidējā vērtība, vidējā kvadrātiskā vērtība, SNR, enerģija, jauda, min un max vērtība, dinamiskais diapazons u.c.).

Lasāmviela un resursi:

26.02.21

Matlab un Octave


Svarīgāko Octave komandu apskats (komandu pilna bāze, ar kurām var konstruēt signālapstrādes algoritmus). Praktiskais darbs ar Octave.

 • M-valoda darbam ar OCTAVE datu apstrādes sistēmām: sudo apt install octave
 • Octave grafiskā redaktora palaišana Ubuntu terminālī: octave vai octave-cli

05.03.21

Lineāras sistēmas un signālu klasifikācija


Signālu klasifikācija un galvenie parametri (vidējā vērtība, vidējā kvadrātiskā vērtība, SNR, enerģija, jauda, min un max vērtība, dinamiskais diapazons u.c.).

Apskatam sitēmas f(x)=2*x, g(x)=x+5 un m(x)=x*x. Pārbaudam vai tās ir lineāras sistēmas.

Lasāmviela un resursi:

12.03.21

Konvolūcija


Konvolūcija un tās īpašības

Lasāmviela un resursi:

19.03.21

KD1

Vidus semestra kontroldarbs KD-1.

Lasāmviela un resursi:

 • KD1

26.03.21

Ievads digitālajos filtros, Moving average filtrs

Digitālie filtri, kustīgā vidējā (moving average) filtrs.

Lasāmviela un resursi:

02.04.21

---

Brīvlaiks

09.04.21

Prakse ar Octave, skaņa

Praktiskā nodarbība. Izmantojot Octave, konstruēt algoritmu, kas apstrādā audio failu.

 • Uzdevumi, Octave vidē
  • Izgriež 1 sekundi no skaņas
  • Nospēlēt oktāvu
  • Atskaņot skaņu kas sastāv no 3 sinusoīdām ar maināmu frekvenci un amplitūdu
  • Piemērot ADSR skaņas avotam, piemēram, sinusoīdai
  • Izveidot savu sintētiskās skaņas instrumentu

Resursi:

16.04.21

Audio signāli

Audio uztvere in apstrāde

Lasāmviela un resursi:


23.04.21

Prakse ar Octave, attēli

Praktiskā nodarbība. Attēlu apstrāde.

30.04.21

Attēlu signāli

Attēlu uztvere un apstrāde

Lasāmviela un resursi:

07.05.21

Furjē transformācija. Diskrētā Furjē transformācija

Video materiāls

Lasāmviela un resursi:

14.05.21

FIR un IIR


Rekursīvie filtri. FIR un IIR signālu filtri. Signālu filtrācija frekvenču apgabalā.

Pratiskais darbs: Izmantojot Octave, izveidot Short-time DFT jeb spektrogrammu runas signālam.


Lasāmviela un resursi:

21.05.21

KD2! Pārskats un atkārtojums.


Lasāmviela un resursi:

 • KD2

28.05.21

Kopsavilkums

Lasāmviela un resursi:

04.06.21

Eksāmena kontroldarbs

Gala kontroldarbs kursā.

Laiks: 08:30
Vieta: E-studijas un tiešsaiste.

10.06.21

Eksāmens

Alternatīva iespēja, komunicējot ar pasniedzēju.

Uzdevumi

MD1

Analizēt nejaušu skaitļu (RND) un to summas histogrammu sekojošiem gadījumiem:

 1. RND
 2. RND + RND
 3. RND + RND + RND + RND

Pētījumu veikt vismaz 100000 nejaušiem skaitļiem.

Ar RND saprotam funkciju, kas katrā izsaukumā atgriež nejaušu skaitli no 0 līdz 1.0.

Katram no iepriekš minētajiem gadījumiem uzrakstīt programmu, kas izrēķina un uzzīmē histogrammu.

Programmu ieteicams rakstīt Octave vidē, bet šoreiz atļauts arī kādā citā jums pazīstamā valodā.

E-studijās kā MD1 iesniegt PDF failu ar risinājumu, kurā katram no gadījumiem doti:

 • Programma, kas ģenerē histogrammu
 • Histogramma
 • Secinājumi, kas sanāca, un kāpēc tā.

MD_Octave

Mērķis: Apgūt un praktizēties Octave vides un valodas lietošanā.

Uzdevums: Atrisināt Octave vidē sekojošus uzdevumus:

1. Izdomāt īsu bet efektīvu Octave komandu, kas izveido sekojošu matricu A:

  1   3   5   7   9  11
  1   4   9  16  25  36
  4   8  16  32  64  128

2. Izdomāt tādas matricas B, C un D, lai tās reizinot ar A iegūst sekojošo:

 • A * B = ( A kolonnu 2 un 5 summa )
 • C * A = ( A matricas otrā rinda )
 • D * A = ( A matrica kurā 1 un 2 rindas ir samainītas vietām )

3. Izdomāt vektora matricas S, T, V un W tādas, lai to reizinājumi būtu sekojoši:

 • S * T =
1 2 3
1 2 3
 • V * W =
1 1
2 2
3 3

Ieteikumi

 • Risinājumus saglabāt failā md_octave.m
 • Octave skriptus (faila-vārds.m failus) var darbināt ar run faila-vārds.m
 • Lai rakstītu komentārus, Octave valodā jālieto % rindas sākumā
 • Kāpināšanas operatori ir ^ un .^
 • Transponēšanas operācija ir .'
 • Vektora matrica ir vienas dimensijas matrica, piemēram, ar tikai vienu kolonnu vai tikai vienu rindu.


Iesniegt Risinājumu (md_octave.m failu) iesniegt estudijās MD_Octave sadaļā. Risinājuma failā jābūt komentētam skriptam, kas definē visas matricas A, B, C, D, S, T, V un W.

MD_Audio

Izmantojot Octave, konstruēt algoritmu, kas izgriež pauzes runas signālam.

Skaņas faili, piemēram:

Darbības plāns:

 1. Ielasīt audio failu
 2. Izveidot filtra kodolu lai nofiltrētu augstfrekvenču troksni, "pīķus" signālā, it īpaši paužu laikā
 3. pielietot šo filtru izmantojot konvolūciju
 4. uzlikt slieksni filtrētajam audio signālam: pauzes uz 0, pārējais uz 1.
 5. kombinējot oriģinālo un filtrēto signālus, konstruēt jaunu signālu bez pauzēm.

Ieteikumi

 • Risinājumus saglabāt failā md_audio.m
 • Rakstiet kodā arī komentārus
 • Audio failu var ielasīt no faila un rakstīt failā ar komandām audioread un audiowrite
 • Vairāk informāciju par komandām var uzzināt ar help nezināmā-komanda


Iesniegt Risinājumu (md_audio.m failu) iesniegt estudijās MD_Audio sadaļā.

MD_Synth

Izmantojot Octave, uzrakstīt funkcijas vairākiem skaņas efektiem.

Turpmākajos uzdevumos:

 • 'sample' ir skaņas matrica (viena kolonna ar mērījumiem - "samples"). Līdzīgi kā lasīts ar audioread, bet viens kanāls.
 • 'fs' ir sample-rate, piemēram 44100.
 • 'length' ir skaņas ilgums, sekundēs

Uzdevumi:

 1. Izgriež 1 sekundi no skaņas
  • Funkcija onesec(sample, fs) - kas atgriež vektora matricu kas veidota no 'sample'
 2. Nospēlēt oktāvu: 8 skaņas no Do līdz Do, katru noti 0.25 sekundes ilgi.
  • Funkcija oneoctave(fs) - kas atgriež matricu ar skaņu.
 3. Atskaņot skaņu kas sastāv no 3 sinusoīdām ar maināmu frekvenci un amplitūdu
  • Funkcija sine3(f1, f2, f3, a1, a2, a3, fs, length) - kur f* ir frekvences un a* ir amplitūdas.
 4. Piemērot ADSR skaņas avotam, piemēram, sinusoīdai
  • Funkcija adsr(sample, fs, attack, decay, sustain, release) - kas pielieto ADSR "envelope" effektu signālam.
 5. Izveidot sintētiskās skaņas instrumentu, pēc savas radošās izvēles.
  • Funkcija mysynth(freq, fs) - kas ņem vērā pamata frekvenci freq efektam un atgriež skaņas matricu. Matricas garums atkarīgs no jūsu efekta garuma.

Resursi

Iesniegt

 • md_synth.m failu ar visām funkcijām
 • Estudijās, MD_Synth sadaļā.

Piemērs

Piemērs, kurā tiek ģenerēts 1 sekundi garš mazās oktāvas La signāls un saglabāts kā skaņas fails

// Example, La=220Hz, 1 seconds
fs = 44100;
freq = 220;
samples_per_period = fs/freq;
step = 2*pi / samples_per_period;
limit = fs/step;
t = 0: step: limit;
s = sin(t);
stereo = [s s]
audiowrite ("la.ogg", stereo, fs);

Resursi

Kursa materiāliFurjē transformācija

FIR & IIR

Citi resursi