LU-BST-b13

From DiLab
Jump to: navigation, search

Bezvadu Sensoru Tīkli (BST)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3070, meklēt eStudijās.

Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs Praktiskie un mājas darbi
04.09.2013. Ievadlekcija. Bezvadu sensoru tīklu pielietojumi un pamatproblēmas. BST kursa forma un prasības. Blink aplikācija TinyOS vidē, Getting started with TinyOS.

Izsludināta 1.eseja.

11.09.2013. 2. Lekcija: Komponentu orientētā programmēšana. Operāciju sistēma TinyOS. Izsludināts PD1

Izsludināta 2.eseja.

Termiņš 1.esejai.


18.09.2013. 3. Lekcija: Bezvadu sakaru sistēmas. Tipiskā sensoru mezglu uzbūve. Izsludināta 3.eseja.

Termiņš 2.esejai.

25.09.2013. 4. Lekcija: Radio komunikāciju realitātes. Termiņš PD1

Termiņš 3.esejai.

Jauna eseja netika uzdota.

02.10.2013. 5. Lekcija: MAC protokoli sensoru tīklos. Izsludināts PD2-1 praktiskais darbs

Izsludināts PD3 praktiskais darbs

Izsludināta 4.eseja.

09.10.2013. 6. Lekcija: Maršrutizācijas protokoli. Izsludināta 5.eseja.

Termiņš PD2-1 praktiskajam darbam:

 • 10.10.2013 10:00 (ceturtdien)

Termiņš 4.esejai.

16.10.2013. 7. Lekcija: Laika sinhronizācija.

Praktisko darbu laikā notika PD2-1 prezentācijas un diskusija.

Izsludināta 6.eseja.

Termiņš PD3 praktiskajam darbam:

 • 17.10.2013 10:00 (ceturtdien)

Termiņš 5.esejai.

23.10.2013. Ekskursija uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu.

Tikšanās: 13:00 EDI vestibilā (Dzērbenes iela 14)

Izsludināta 7.eseja.

Termiņš 6.esejai.

30.10.2013. 8. Lekcija: Lokalizācija. Izsludināta 8.eseja.

Termiņš 7.esejai.

06.11.2013. 9. Lekcija: Drošība un privātums. Izsludināta 9.eseja.

Termiņš 8.esejai.

13.11.2013. Vidus semestra kontroldarbs KD1. Termiņš 9.esejai.
20.11.2013. 10. Lekcija: Programmēšanas abstrakcijas. MansOS un SEAL. Praktiskie darbi (apskatam MansOS/SEAL).

Izsludināta 10.eseja.

27.11.2013. 11. Lekcija: Virtuālās mašīnas. Termiņš 10.esejai.

Izsludināta 11.eseja.

04.12.2013. 12. Lekcija: Enerģijas ieguve no vides. Termiņš 11.esejai.

Izsludināta 12.eseja.

11.12.2013. 13. Lekcija: Semantika un sensoru tīkli. Termiņš 12.esejai.

Izsludināta 13.eseja.

18.12.2013. 14. Lekcija: Kursa noslēgums. PD4 prezentācijas.

Kursa projektu progresa apskats.

Termiņš 13.esejai.

27.12.2013. Termiņš PD5 praktiskajam darbam:
 • 27.12.2013 (piektdien) 23:59
 
08.01.2014. Konsultācija 12:30 - 16:00
10.01.2014. "Melnā piektdiena" - visi semestra parādi jāatrāda līdz šīs dienas 18:00
13.01.2014. Uzdots PD2-2 praktiskais darbs (Kursa proj. apraksts)
15.01.2014. Noslēguma kontroldarbs KD2, rakstisks. 12:30 - 14:00
20.01.2014. Termiņš PD2-2 praktiskajam darbam:
 • 20.01.2014 (pirmdien) 23:59
22.01.2014. Kursa projektu prezentācijas (plakāti). 12:30 - 16:00

Prasības

Lai kursā iegūtu sekmīgi vērtējumu, nepieciešams:

 1. Sekmīgi izpildīt visus uzdotos praktiskos darbus, tai skaitā, programmēšanu NesC valodā TinyOS vai MansOS vidē.
 2. Sekmīgi uzrakstīt vismaz 50% no visām kursā uzdotajām esejām par lekcijās apskatītajām tēmām.
 3. Sekmīgi izpildīt divus rakstiskus eksāmenus: vienu semestra vidū un vienu - beigās.
 4. Sagatavot un prezentēt referātu par grupas (1-3 cilvēki) projekta ideju par bezvadu sensoru tīklu pielietojumu. Prezentācijas ilgums ir piecas minūtes. Sagatavot plakātu kas ilustrē kursa projektu.
 5. Apmeklēt vismaz 50% no visām nodarbībām. Eksāmenos tiks iekļauta viela par ko runāts lekcijās un kas, iespējams, nav pieejama obligātajā literatūrā.

Vērtēšana

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 5% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 20% - praktiskie darbi (PD svari)
 • 10% - esejas
 • 15% - kontroldarbs semestra vidū
 • 20% - noslēguma kontroldarbs (eksāmens)
 • 30% - kursa projekts

100% atbilst vērtējumam 9 balles (teicami).

Neobligāta i-iespēja:

Atzīmes 10 (izcili) iegūšanai jāizpilda sekojošas papildus prasības:

 • jānokārto visi pārējie prasību punkti, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 95%;
 • kursa projekts jārealizē līdz praktiskai sensoru tīkla demonstrācijai;
 • visi pārbaudes darbi (esejas, praktiskie darbi, kontroldarbi, kursa projekts) nokārtoti ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc termiņa beigām;
 • sekmīgi uzrakstītas visas (100%) kursā uzdotās esejas.

Novēloti iesūtīti darbi

Praktiskie darbi, esejas un kontroldarbi ir obligāti jānokārto, lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā. Tai pat laikā ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ, var rasties situācijas, kad iesūtīt noteiktajā termiņā nav iespējams. Tāpēc ir iespējama atkārtota/novēlota darbu iesūtīšana (kontroldarba/eksāmena pārrakstīšana). Šādā gadījumā tiek samazināts iegūtais vērtējums par konkrēto darbu.

Soda punkti par novēloti iesūtītu darbu:

 • nokavējot ne vairāk kā nedēļu: -25%
 • nokavējot 1-2 nedēļas: -50%
 • nokavējot 2 nedēļas vai vairāk: -70%

Darbu sekmīgi var uzrakstīt arī tad, ja termiņš ir nokavēts - ieskaitīšanā tiek ņemts vērā vērtējums pirms soda punktu atskaitīšanas. Piemēram, ja praktiskajā darbā ir saņemts vērtējums 50%, bet ir nokavētas 2 nedēļas, tad gala vērtējums par šo praktisko darbu ir 50% * 0.50 = 25% (kas ir mazāk par atzīmi 4), tomēr darbs tiek ieskaitīts.

Sesijas laikā ir noteikts datums, kas ir pēdējā diena, kad var atrādīt jebkāda veida nokavētos darbus: 11.01.2014. Pēc šī datuma nekāda novēloto darbu atrādīšana vairs netiek pieņemta.

Kontroldarbu un eksāmenu drīkst pārrakstīt tikai vienu reizi.

Materiāli

Saites